İP
İşçi Partisi
 
İşçi Partisi (İP), 10 Temmuz '92 tarihinde kapatılan Sosyalist Parti'nin yerine , Doğu Perinçek tarafından kurulmuş olan Türkiye'nin siyasi bir partisidir. Siyasi yelpazede sosyalist solda yer alan, bilimsel sosyalizmin evrensel ilkelerini, emperyalizm çağında Türkiye gerçekliğine uygulayarak benimsemiş bir Millî Demokratik Devrimci partidir.[1] Amblemi, kırmızı fonda beyaz Çoban Yıldızı'dır. Parti'nin öğrenci kolu Öncü Gençlik, çalışan gençlik kolu Emekçi Gençlik kadın kolları ise Öncü Kadın olarak adlandırılmıştır.[1] İşçi Partisi haftalık bir dergi olan Aydınlık'ı aylık dergi Teori'yi ve aylık bilim dergisi Bilim ve Ütopya'yı yayınlar. Ayrıca Ulusal Kanal adında bir televizyon kanalı ve Kaynak Yayınları adında bir yayın evi bulunmaktadır. İşçi Partisi, Dr. Şefik Hüsnü'nün Türkiye İşçi ve Çiftçi Sosyalist Fırkası'nın tarihsel mirasını kabul eder. Şefik Hüsnü Değmer'in çıkarttığı AydınlıkDoğu Perinçek, Fikir Kulüpleri Federasyonu'nun Dev-Genç'e dönüşme sürecinde kurucu başkanlığını üstlenmiştir. Özellikle Türkiye İşçi Partisi'nin genç kadroları arasındaki Milli Demokratik Devrimci grup, partinin temellerini Aydınlık dergisi olarak atmıştır. Daha sonra Aydınlık dergisinde yaşanan ayrışmalarla Proleter Devrimci Aydınlık gurubu ve bu grubun sürdürdüğü devrimci gelenek bugün halen İşçi Partisi'nin kadrolarını oluşturmaktadır. Parti ile en çok anılan Proleter Devrimci AydınlıkProleter Devrimci Aydınlık hareketi zamanla çeşitli partiler kurmuş ve bu partiler bazen darbelerle bazen de demokrasi ve hukuk dışı uygulamalarla kapatılmıştır. Türkiye İhtilâlci İşçi Köylü Partisi, Türkiye İşçi Köylü Partisi ve Sosyalist Parti bu hareketin kapatılan siyasi partilerdir. Eski yayın organlarından Yüzyıl Dergisi'nin logosuParti, temel akımı olarak Proleter Devrimci Aydınlık görülse de 1978'deki THKP-C'den ayrılan Halkın Yolu ve THKO hareketinin ardılı olan Türkiye Devrimci Komünist Partisi'nin inşa örgütünden katılımlar gerçekleşmiştir. Bu katılan iki hareketin de kökleri Dev-Genç ve Türkiye İşçi Partisi'nin içindeki Aydınlık gurubu temelli guruplardır.[2] Ayrıca 70'li yılların ikinci yarısında, milliyet temelinde örgütlenme üzerine yapılan bir dizi tartışma sonucunda üç dünya teorisini benimsediğini ifade eden Denge Kawa Örgütünün de pek çok üye ve kadrosu TİKP'ye katılmıştır. Partinin bayrağı, TİİKP tüzüğünde, kırmızı zemin üzerinde beyaz yıldız ve içerisinde orak-çekiç olarak belirlenmiştir. TİKP döneminde ise kırmızı zemin üzerine sarı yıldız kullanılmaya başlanmıştır. Sosyalist Parti'nin kuruluş aşamasında, 80 öncesinde TKP, Dev-Yol, Halkın Kurtuluşu, TKP/ML, TSİP ve Vatan Partisi gibi farklı sosyalist siyasal öznelerde yer almış pek çok devrimcinin de sürece dahil olması sebebiyle, belirli bir geleneğin simgesini ön plana çıkarmak yerine bütün sosyalistleri kucaklayan "ellerinde dünyayı taşıyan emekçi" simgesi parti bayrağı olarak tercih edilmiştir. Sosyalist Parti'nin son döneminden itibaren ise, oy pusulasında daha anlaşılır bir simge olan yıldızın yer almasının daha anlamlı olacağı gözetilerek kırmızı zemin üzerinde sarı yıldız kullanılmaya başlanmıştır. İP, bayrağını 2007 yılında "kırmızı zemin üzerine beyaz çoban yıldızı" olarak değiştirmiştir.[3] Parti, AKP'ye kapatılma davası sürecinde Anayasa Mahkemesi'ne, 31 ayrı yer ve zamanda Erdoğan'ın "Büyük Ortadoğu Projesi (BOP)'nin Eşbaşkanı olduğu" itiraflarını tespit ettiği bir dosya sundu.[4] İşçi Partisi genel başkanı Doğu Perinçek, Ergenekon Operasyonu soruşturması kapsamında gözaltına alınmıştır ve halen "hükümeti devirmeye yönelik silahlı terör örgütü kurmak" suçu konu edilerek, tutuklu olarak yargılanmaktadır.[5] Doğu Perinçek, Silivri'de görülen 1. Ergenekon Davası duruşmalarında yaptığı savunmada, kendisine isnat edilen suçları tek tek kanıtlarıyla çürütmesine ve bu gerçek de mahkeme tarafından kabul edilmesine karşın, halen tutuklu bulunmaktadır.[6][7] Görüşleri [değiştir] İşçi Partisi; Türkiye işçi sınıfının, köylülerin, esnaf ve zenaatkârların, kamu çalışanlarının, fikir emekçilerinin, millî sanayici ve tüccarlarının ortak millî iktidarı için mücadele eden öncü partisidir.[1] İşçi Partisi emeğin ve işçi haklarının yanında olduğunu vurgular. İP, milli demokratik devrime bütün milli sınıfları seferber ederek önderlik edecek öncü gücün işçi sınıfı olduğunu beyan eder. Türkiye'nin Jöntürkler'le başlayan Kemalist Devrim'le sürdürülen milli demokratik devrim sürecinin bu kez emekçi sınıflar önderliğinde, özünde demokratik halk iktidarı olan milli bir hükümetle iktidarı yeniden ele almasının, emperyalist-kapitalist sistemden gerçek köklü kopuşa ön ayak olacağını savunur. İP, arasız devrimlerle kesintisiz olarak sosyalizme ilerlemeyi ve Asya'nın yükselen kamucu-toplumcu uygarlığı ile Türkiye'yi bu çerçevede bütünleştirmeyi hedefler.[1] Avrasyacıdır; Avrasya ülkeleri arasında bağımsızlığa ve toprak bütünlüğüne saygı temelinde en geniş işbirliğinin oluşturulması gerektiğine inanır. Bu çerçevede Türkiye'nin, Avrupa Birliği aday üyeliğinden çekilmesini ve Şanghay İşbirliği Örgütü'ne dahil olmasını savunur.[1] İP, emperyalist sömürüye karşıdır. Bütün dünyada emperyalizmi gerileten ulusal hareketlerin yanında yer alır. Parti'nin Sırbistan Sosyalist Partisi, Irak BAAS Partisi ve Kore İşçi Partisi gibi örgütlerle yakın ilişki geliştirmesi bu temelde açıklanır. İP'e göre çağımızın tayin edici çelişkisi, emperyalizm ile artık "gelişen dünya" hüviyeti kazanan mazlum milletler arasındadır. İP, nihai olarak ezilen dünyada ulusal pazarları parçalayarak Batılı tekellerin egemenlik sahalarını genişletmeye yönelen mikro milliyetçi hareketleri mahkûm eder. Milli meselenin ezilen dünyada, demokratik haklar ve eşit-özgür-gönüllü birlik temelinde, en geniş ulusal birlikler kurularak çözülmesini önerir.[1] Kürt sorunu [değiştir] İşçi Partisi Kürt meselesinin aynı zamanda bir Türk meselesi olduğunu savunmakta ve emperyalist devletlerin Türkiye'nin içişlerine karışmasına karşı çıkmaktadır.[8][9][10] Kürt meselesini sınıfsal olarak irdeleyen İşçi Partisi, bölgedeki maddi yetersizliğin ve olanaksızlıkların temel sebeblerinden birisi olarak feodalizmi göstermekte ve toprak ağalığına karşı Cumhuriyet'i, Ağanın marabasına karşı eşit yurttaşı savunmaktadır.[11][12] Bu anlamda İşçi Partisi siyasi çalışmalarını hukuk düzlemine de taşımış ve mahkeme kararı ile topraksız köylülerin devlet arazilerini kullanma yolunu açmıştır.[13] Bu siyasi ve sosyal mücadelelerin sonucunda İşçi Partisi Diyarbakır İli Bismil İlçesi Arslanoğlu Köyü temsilcisi Muhyettin Öksün çatışma sonucunda yeğeni ile birlikte katledilmiştir.[14] Kürt sorununu ilk dile getiren parti olma özelliğini koruyan İşçi Partisi, Milli Hükümet Programı'nda kürt sorununa birlik ve kadeşlik temelinde çözümler sunmuştur: Türkiyemizde Kürt meselesi, demokratik hak ve özgürlükler açısından esas olarak çözülmüştür. Ülkemizde iç barışı, bütünlüğü ve kardeşliği sağlamak için esas görev, emperyalist müdahaleye karşı birleşmek ve direnmektir, Kürt yurttaşların hak ve özgürlüklerinin yasal güvenceye kavuşturulması, Kürt kökenli yurttaşlarımızın millî bütünlüğe kazanılması ve Cumhuriyet?in devrimci kültürünün hakim kılınması, Bölgede kamu yatırımlarıyla herkese iş ve aş sağlanması, çok boyutlu bir kalkınmanın gerçekleştirilmesi, Toprak reformuyla ağalık, şeyhlik ve aşiret reisliğinin tasfiyesi, hazine topraklarının ve mayından temizlenmiş arazilerin yoksul köylüye dağıtılması, ABD destekli bölücülüğe karşı kararlı ve kapsamlı mücadele, Irak?taki işgalci güçlerin çekilmesi ve Irak?ın toprak bütünlüğünün sağlanması, Suriye, İran, Irak, Azerbaycan ve KKTC ile bölgesel ittifak. Program çerçevesinde Cumhuriyet Mitingleri'nin devamı olarak 7 Haziran 2007'de Diyarbakır İstasyon Meydanı'nda Birlik ve Kardeşlik Mitingi düzenledi. İP; "Türk de biziz, Kürt de biziz" tavrını benimsemekte, "Cehennemde tek Kürt kalsa, Türk'ün cennete girme hakkı yoktur" şiarını benimsemektedir.[15][16] İşçi Partisi, Kürt sorununun çözümünde, emperyalist inisiyatifin kırılmasını, ve sorunun "Batı Asya Birliği" temelinde, bölge halkları eksenli çözülmesini savunmaktadır.[17] Parti Programı (Milli Hükümet Programı) [değiştir] 22-23-24 Aralık 2006 günlerinde, Ankara?da ?Millî Hükümet Programı?yla iktidara? hedefiyle toplananan 7. Genel Kongre?de (Suphi Karaman Kongresi) kabul edilmiştir.[18] İki yüzyıldır millî ve halkçı devrimimizi tamamlamak; bağımsız, özgür, çağdaş bir toplum kurmak için savaşıldığını belirten programda İşçi Partisi'nin Meşrutiyetlerden, Kurtuluş Savaşından ve Kemalist Devrim'in büyük atılımlarından gelen mücadelenin, özetle Türk Devrimi?nin devamcısı olduğunu ifade etmektedir.[18] Programda Millî devletin, cumhuriyetin, millî birliğin, vatan bütünlüğünün, kamusal varlığın ve aydınlanmanın, Türk Devrimi'nin kazanımları olduğu belirtilmektedir.[18] Türkiye'nin içinde bulunduğu sıkıntıların temelinin 60 yıldır Atlantik ilişkileri içinde bulunuyor olması olarak görülmekte, çözümü de bireycilik ve özel çıkarcılık değil, Türk Devrimi'nin açtığı yolda ilerlemek olarak öngörmektedir.[18] Ergenekon davası [değiştir] Ergenekon Soruşturması kapsamında İşçi Partisi'nin bir çok yetkilisi tutuklandı ve hakkında dava açıldı. Aydınlık Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Deniz Yıldırım ve Ulusal Kanal İstihbarat Şefi Ufuk Akkaya 9 Kasım 2009 tarihinde tutuklandılar.[19] İşçi Partisi'nin 17 Ekim 2009 tarihinde Erdoğan ve Talat arasındaki telefon görüşmesinin kayıtlarını basın açıklamasıyla kamuoyuna duyurmasından bir gün sonra Aydınlık Dergisi bu ses kaydını kapak haberi yapmıştı.[20] Yargıtay Krokisi, Emekli Orgeneral Yaşar Büyükanıt'ın gezi programı ve İzmir NATO tesislerine ait bilgilerin ve İşçi Partisi'ndeki aramadan sonra bulunduğu iddia edilen dört adet CD'nin dosyaya sonradan eklendiği, mahkeme tarafından saptandı. İşçi Partisi Genel Sekreteri Av. Nusret Senem ve Basın Bürosu Başkanı Hikmet Çiçek bu CD'lere dayanılarak suçlanıyorlardı.[21] Aynı zamanda İşçi Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek ve Ergenekon operasyonundan tutuklanan İşçi Partililerin avukatlığını da yapan İşçi Partisi Genel Başkan Yardımcısı Av. Cengiz de 1 Haziran 2010 tarihinde tutuklandı.[22][23] Mehmet Cengiz'le dayanışma için 35 avukat cübbelerini çıkardı ve salonu terk etti. Bunun üzerine seyirciler "Faşizme karşı omuz omuza" sloganıyla sanıkların yanına yürüdü. Duruşmadan çıkan 213 seyirci bahçede alıkonuldu ve ifadeleri alındı.[24] Mehmet Cengiz yapılan itiraz üzerine birkaç gün sonra tahliye edildi. İlk Ergenekon davası 25 Temmuz 2008'de açıldı. 29 Ağustos 2008'de İşçi Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ferit İlsever, sağlık sorunları sebebiyle tahliye oldu.[25] 12 Haziran 2009'da Adnan Akfırat, dosya kapsamı, delil durumu, sevk maddeleri ve suç vasıflarının değişme ihtimali dikkate alınarak tahliye edildi.[26] 28 Ağustos 2009 Ulusal Kanal İzmir Temsilcisi Hayati Özcan da tahliye edildi.[27] Ufuk Akkaya da 1 Eylül 2010 tarihinde tahliye edildi. Partinin üyelerinden Doğu Perinçek, Nusret Senem, Hikmet Çiçek, Emcet Olcaytu, Deniz Yıldırım ve Danıştay Saldırısını azmettirmekle suçlanan Muzaffer Tekin halen tutuklu bulunmaktadır.
 

 

İşçi Partisi Yıllara Göre Aldığı Oy ve Milletvekili Sayıları:
Yıl  
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
M.V. Sayısı
2007
% 0
124,526
%0
0
2002
% 0
160,227
%0
0
1999
% 0
57,593
%0
0
1995
% 0
61,428
%0
0


 

1999 Yılı Yalova İli İlçe Oylarının İP Göre Dağılımı
İlçe
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
İP
% 0
17
%0
İP
% 0
5
%0
İP
% 0
21
%0
İP
% 0
10
%0
İP
% 0
63
%0
İP
% 0
2
%0

1999 Yılı Yalova İli İP Milletvekilleri:
Parti Adı
Milletvekilleri