Kadir ÖZPAK
CHP - Cumhuriyet Halk Partisi
 
Cumhuriyet Halk Partisi 1973 Uşak Milletvekili
 


1973 Yılı Uşak İli CHP Milletvekilleri:
Parti Adı
Milletvekilleri
Cumhuriyet Halk Partisi
Cumhuriyet Halk Partisi