Arif Kemal ÖNDER
CHP - Cumhuriyet Halk Partisi
 
Cumhuriyet Halk Partisi 1973 İzmir Milletvekili
 


1973 Yılı İzmir İli CHP Milletvekilleri:
Parti Adı
Milletvekilleri
Cumhuriyet Halk Partisi
Cumhuriyet Halk Partisi
Cumhuriyet Halk Partisi
Cumhuriyet Halk Partisi
Cumhuriyet Halk Partisi
Cumhuriyet Halk Partisi
Cumhuriyet Halk Partisi
Cumhuriyet Halk Partisi
Cumhuriyet Halk Partisi