Hasan Basri AKGİRAY
CHP - Cumhuriyet Halk Partisi
 
Cumhuriyet Halk Partisi 1973 İstanbul Milletvekili
 


1973 Yılı İstanbul İli CHP Milletvekilleri:
Parti Adı
Milletvekilleri
Cumhuriyet Halk Partisi
Cumhuriyet Halk Partisi
Cumhuriyet Halk Partisi
Cumhuriyet Halk Partisi
Cumhuriyet Halk Partisi
Cumhuriyet Halk Partisi
Cumhuriyet Halk Partisi
Cumhuriyet Halk Partisi
Cumhuriyet Halk Partisi
Cumhuriyet Halk Partisi
Cumhuriyet Halk Partisi
Cumhuriyet Halk Partisi
Cumhuriyet Halk Partisi
Cumhuriyet Halk Partisi
Cumhuriyet Halk Partisi
Cumhuriyet Halk Partisi
Cumhuriyet Halk Partisi
Cumhuriyet Halk Partisi
Cumhuriyet Halk Partisi
Cumhuriyet Halk Partisi