Mustafa Kemal ÇİLESİZ
CHP - Cumhuriyet Halk Partisi
 
Cumhuriyet Halk Partisi 1973 Giresun Milletvekili
 


1973 Yılı Giresun İli CHP Milletvekilleri:
Parti Adı
Milletvekilleri
Cumhuriyet Halk Partisi
Cumhuriyet Halk Partisi
Cumhuriyet Halk Partisi