Vehbi MEŞHUR
CHP - Cumhuriyet Halk Partisi
 
Cumhuriyet Halk Partisi 1973 Amasya Milletvekili
 


1973 Yılı Amasya İli CHP Milletvekilleri:
Parti Adı
Milletvekilleri
Cumhuriyet Halk Partisi
Cumhuriyet Halk Partisi